ทวารวดี

ทวารวดี2  ทวารวดี5  ทวารวดี10


ศิลปะ “ทวาราวดี” คือ การปรับศิลปะคุปตะเข้ากับศิลปะท้องถิ่น
***************************************
จากผลการรวบรวม วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นพัฒนาการของศิลปะ อย่างคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางศิลปะใดๆ ได้ความว่า…..

พุทธศิลป์ยุคต้นๆ ของทวาราวดีนั้น เป็นการผสมผสานศิลปะคุปตะ เข้ากับงานฝีมือช่างทัองถิ่นทำให้เกิดเป็นศิลปะที่หลากหลาย ไปแต่ละท้องถิ่น ตามเค้าโครงของศิลปะ ความเชื่อ และระบบคิดของสังคมท้องถิ่นต่างๆ ทั่วดินแดนสุวรรณภูมิ จนกลายเป็นศิลปะทวาราวดีประจำถิ่นเกิดขึ้น จากต้นแบบ และแนวคิดของช่างดังกล่าวแล้ว


ทวารวดี1 ทวารวดี3 ทวารวดี4

ทางภาคอีสานที่โด่งดังมากที่สุดก็ได้แก่ พระกรุพระธาตุนาดูน ที่ถือว่ามีพุทธศิลป์งดงามมาก รองลงมาก็ กันทรวิชัย ฟ้าแดดสงยาง และ เมืองไพร ตามลำดับ

ทางภาคเหนือก็มีกลุ่มสกุลลำพูนเป็นหลัก ภาคกลางกทางนครปฐมและสุพรรณบุรี และมีทางภาคใต้อีกหลายแห่ง ที่ต่างก็มีศิลปะ “คุปตะ” ร่วมกัน แต่แตกต่างกันด้วยความเป็นท้องถิ่น ที่ถ้าเปรียบเทียบกับคนก็คือ ศิลปะคุปตะเป็นพ่อ ท้องถิ่นเป็นแม่ ที่มีลูกหลากหลายแบบออกไป แค่ก็มีอัตลักษณ์ที่คล้ายลคีงกัน

การศึกษาแบบนี้จะค่อยๆทำให้ท่านเข้าใจ และซึมซับพุทธศิลป์ และ ศิลปะทวาราวดีได้โดยลำดับของคิดและพัฒนาดูนะครับ

ทวารวดี7    ทวารวดี6

ทวารวดี8     ทวารวดี9      ทวารวดี11